INSTRUKCJA MONTAŻU

Włazów kanalizacyjnych klas A15 - D400 produkowanych
w Zakładzie Odlewniczym "Lefek-Miler-Banasik" sp. z o.o. w Końskich.

I. Włazy kanalizacyjne są produkowane zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015.
II. Właz należy montować zgodnie z przepisami budowlanymi
i obowiązującymi normami.

Poniżej podajemy przykład montażu,
uwagi do montażu | normy związane z montażem

Montaż włazu LMB Polska   Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Uwagi do montażu:
a) zastosować odpowiednią klasę włazu w zależności od miejsca usytuowania studzienki;
b) osadzić korpus włazu na pierścieniach wyrównawczych zwracając uwagę aby powierzchnia przylegania była dobrze wyczyszczona, w przypadku kołysania wylać warstwę betonu;
c) korpus włazu wypoziomować w stosunku do jezdni. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast na trawnikach, zieleńcach itp. powinien znajdować się powyżej poziomu terenu;
d) użyć wzmocnienia korpusu przynajmniej 250/300 mm na stronę stosując odpowiednie materiały wzmacniające, aby zapewnić optymalną wytrzymałość korpusu na rozciąganie;
e) w zależności od użytego do instalacji betonu oraz warunków pogodowych należy przewidzieć minimalny czas na utwardzenie zanim założymy pokrywę i dopuścimy do ruchu. Aby skrócić czas wiązania betonu należy zastosować zaprawę szybkowiążącą np. Hevolit-Fix-3K, Tybet-ZS-1, Atlas Monter, lub inne;
f) przed założeniem pokrywy upewnić się czy beton lub konglomerat bitumiczny nie dostał się pomiędzy pokrywę i korpus, co mogło by spowodować utratę stabilności pokrywy i powodować hałas.

Normy związane z montażem:
1) PN-EN 124-2:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji badania typu, znakowania, kontrola jakości.
2) DIN 4034 cz. I. Studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetonowych. Studzienki podziemnych sieci kanalizacyjnych. Wymiary i warunki techniczne produkcji.
3) PN- B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4) BN-86/897-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
5) PN-EN 1917. Studzienki włazowe, kontrolne betonowe i żelbetowe.
6) Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2005-03-1879

Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|
Instrukcja montażu zestawów naprawczych|Klasyfikacja odlewów

© LMB Odlewnia